ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ за учениците од IV год.од СЕОУ„ГОСТИВАР“ – Гостивар

ПЕРИОД: МАЈ-ЈУНИ за учебната 2020/2021 год.

DINAMIKA E AKTIVITETEVE për nxënësit e viteve të IV pranëSHMEK ,,GOSTIVAR”-Gostivar

PERIUDHA:MAJ-QERSHOR për vitin shkollor 2020/2021